Broumovsko

Pondělí 18.červen 2018

Poslední aktualizace19.06.2018 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Prohlášení k restitučním nárokům Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově

Prohlášení k restitučním nárokům Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově

Email Tisk PDF

viaNěkterá média v těchto dnech uvedla, že státní podnik Lesy České republiky odmítl vrátit některé lesní pozemky na Broumovsku benediktinskému řádu, který o ně požádal v rámci církevních restitucí. Z pověření břevnovského převora P. Prokopa Siostrzonka nároky benediktinů zdůvodnila advokátka JUDr. Alena Štumpfová.

 

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, jako oprávněná osoba uplatnilo řádně svůj nárok na vydání svého historického majetku, který vlastnilo k datu 25. 2. 1948 a tento uplatněný nárok je plně v souladu se zák. č. 428/2012 Sb., což vyplývá z následující argumentace:

Předpokladem úspěšného uplatnění restitučního nároku podle zák. 428/2012 Sb. je prokázání existence církevního subjektu, jeho právní kontinuita, předložení dokladu o vlastnictví tohoto majetku a způsobu, jakým církevní subjekt tento majetek pozbyl, t.j. dokladu o přechodu tohoto majetku na čsl. stát, to vše k datu 25. 2. 1948 a po tomto datu.

Za tímto účelem si Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově (dále jen „opatství") zajistilo veškeré doklady z Archivních fondů MZ - fondů revize pozemkové reformy. Součástí těchto fondů je také složka obsahující materiály pokusu bývalého ONV v Broumově a obcí, spolků a stran na Policku a Broumovsku, dosáhnout okamžité parcelace Velkostatku v Broumově a v Polici nad Metují majetku Benediktinů a přidělení rozparcelovaného majetku „jménem všeho lidu" poctivým Čechům, zemědělcům, dělníkům, živnostníkům a duševním pracovníkům.

Okresní národní výbor v Broumově předložil dne 20. 2. 1946 Zemskému národnímu výboru v Praze návrh na rozhodnutí, že řád Benediktinů v Broumově spadá pod ustanovení §1, odst. 1, písm. c/ a § 3, odst. 1, písm. b/ zákona č. 12/1945 Sb. Zemský národní výbor v Praze však ONV v Broumově vyrozuměl, že konfiskace církevního jmění nepřichází v úvahu.

Ministerstvo zemědělství však přesto na základě, podnětu ONV v Broumově připravilo návrh výměru ministra zemědělství ČSR J. Ďuriše z prosince 1946 o konfiskaci podle dekretu č.12/1945 Sb. Výměr však nebyl se všemi náležitostmi a obvyklým úředním postupem nakonec jako rozhodnutí vydán.

Zemský národní výbor v Praze opíral svoje odmítnutí konfiskace o výklad postupu podle dekretu č. 5/1945, dekretu č.12/1945 Sb. a dekretu č. 108/1945 Sb. ve věci dispozice s církevním majetkem podle svého oběžníku č.j. I-56-895/7-1945 ze dne 22. listopadu 1945, a zabránil tak protiprávnímu zabrání církevního majetku, tedy zneužití dekretů.

Podstatou stanoviska Zemského národního výboru v Praze je výklad povahy církevního majetku a tedy nepřípustnosti užití dekretů. Církevní majetek (majetek jednotlivých církevních subjektů, kostelů, kaplí, far, biskupství, kapitul, církevních nadací, klášterů, atd.) je majetkem povahy veřejné, ježto církev katolická je veřejnoprávní korporací a církevní subjekty jsou právnickými osobami veřejného práva.

Stát poskytuje církevnímu majetku zvýšenou právní ochranu jako všeužitečným nadacím. Podle zákonodárství (platného v roce 1945) projevuje se tato ochrana zejména v tom, že kmenové církevní jmění musí zůstat neztenčené zachováno. Jmění církve jako právnické osoby veřejného práva slouží podpoře a usnadnění úkolů právnické osoby, které na ní byly přeneseny nebo které jí byly svěřeny. Vlastnictví církevního majetku a právní povaha církví vylučuje užití dekretů.

Podstata církevního majetku, je dána subjektem, objektem a účelem, kterému slouží. Jako jmění dané svým účelem neslouží jednotlivcům, ale účelu, a jednotlivci jsou pouze jeho dočasnými uživateli (beneficienty), tedy nikoliv vlastníky. Dekrety se vztahovaly ad 1) na osoby německé a maďarské národnosti, ad 2) zrádce a nepřátele republiky (tj. fysické osoby jako vlastníky majetku) a ad 3) akciové a jiné společnosti a korporace, jejichž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům (tj. právnické osoby pro tento účel založené). Takovou povahu však církevní majetek mít nemohl.

Pomineme-li skutečnost, že jednotliví členové řádu byli očerňováni účelově a v rozporu se skutečnými postoji jednotlivých členů řádu v době nacistické okupace, pak podstatou věci je skutečnost, že řeholníci svůj klášter nevlastní, protože se jedná o majetek církevní právnické osoby, sloužící jí už od jejího založení v roce 1322. Existují však i obecné dokumenty proti zamýšlené konfiskaci z 25. 2. 1946 a 19. 3. 1946, vydané podnikovou radou spolu se závodními radami zaměstnanců opatství, podepsané účastníky plným jménem. Dokumenty se zastávají benediktinů, kteří v Broumovském klášteře působili před válkou i za války i těch, kteří se zasloužili o poválečnou obnovu kláštera - P. Somrnitze, P. Houdečka, P. Salfického a dalších. Oponují tvrzení, že na broumovském majetku byli usazováni vždy Němci nebo germanofilové, jako nepravdivému. Úředníci i dělníci byli ve své většině Češi a zůstali také dobrými Čechy, v zájmu spravedlnosti je nutno vyzdvihnout, že ani v době nesvobody nebyly zaměstnavatelem činěny rozdíly mezi Čechy a Němci. Vyzdvihují poválečné působení konventuálního převora, později břevnovského opata Anastáze Opaska, který byl poválečným správcem Broumovského kláštera. Konvent kláštera, který tvořili Češi i Němci, tak je tedy nutno vnímat jako celek, protože někteří jeho členové byli Němci, podléhali nakonec odsunu, nikdy ale nebyli nacisté a opatství kontinuálně trvalo i v poválečné době v rukou benediktinů až do jejich internace v roce 1950.

Anastáz Opasek popisuje válečný a poválečný osud Broumovského kláštera ve své knize Dvanáct zastavení. Mluví také o benediktinech navrátivších se z koncentračního tábora v Dachau P. Basilu Urbaschkovi a P. Maurici Riedlovi, kteří odešli nakonec se svými spolubratry, zbavenými na základě národnostního principu českého občanství a donucenými k odchodu. Píše také o smrti dvou kněží benediktinů P. Albana Prause a P. Ansgara Schmitta, kteří byly zavražděni na svátek sv. Bartoloměje „rudou gardou", samozvanými soudci i katy zároveň, z řad místních „spravedlivých". Byli zakopáni v lese za benediktinskou farou v Šonově.

Veškerý nemovitý majetek, který vlastnil Klášter Benediktinů v Broumově, založený v roce 1322, nedotčený tvrzenou konfiskací až k datu 25. 2. 1948, tak řád pozbyl ve smyslu ust. § 5, písm.a), c) a k) zák. 428/2012 Sb.
a) odnětím věci bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě,
c) úkony učiněnými Náboženskou maticí, jimiž nakládala s majetkem, který nevlastnila, zejména při postupu podle vyhlášky č. 351/1950 Ú. l. I., o převzetí správy některých majetkových podstat náboženským fondem,
k) převzetím nebo ponecháním si věci bez právního důvodu.

Většina klášterního majetku byla převzata státem, resp. jeho jednotlivými subjekty zápisem o převzetí vykoupené půdy velkostatků Broumov – Police ze dne 14. srpna 1948, zbytek po tomto datu.

Foto Lucie Václavková

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Skončila fotbalová sezóna 2017/18. Police v posledním zápase porazila Kunčice a vyhoupla se na 8. místo 1.A třídy

Skončila fotbalová sezóna 2017/18. Police v posledním zápase porazila Kunčice a vyhoupla se na 8. místo 1.A třídy

Slovan Broumov svůj poslední zápas předehrával už ve středu a v tabulce je na 2. místě, což mu umožň...

V Meziměstí se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

V Meziměstí se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

V Centru Walzel v Meziměstí se konal další z řady letošních regionálních workshopů. Na setkání přišl...

Všichni judisté se z Polska vrátili s medailí. Družstvo Broumova na 3. místě

Všichni judisté se z Polska vrátili s medailí. Družstvo Broumova na 3. místě

V sobotu 2. června 2018 odjela skupina sedmi dětí Judo Clubu Broumov v doprovodu rodičů do polského ...

Kraj zrekonstruuje oddělení JIP broumovské nemocnice za 25 milionů korun

Kraj zrekonstruuje oddělení JIP broumovské nemocnice za 25 milionů korun

Královéhradecký kraj realizuje další investici do budovy broumovské nemocnice. Rada v pondělí schvál...

Žďár nad Metují získal Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku

Žďár nad Metují získal Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku

V roce 2014 získal Žďár nad Metují v soutěži Vesnice roku Cenu hejtmana za přeshraniční spolupráci a...

Doporučujeme

Broumov má questy. Nový turistický produkt láká k návštěvě turisty, na své si ale přijdou i místní

IMG 0208 kopie

Město Broumov má dva nové turistické okruhy. Slavnostní otevření pro odbornou veřejnost se uskutečnilo v pátek 8. června ve výstavní síni LOKART. Po krátké prezentaci, proč a jakým způsobem se Město Broumov rozhodlo této myšlence dát hmotnou podobu, starosta města Jaroslav Bitnar symbolicky přestřihl pásku a společně se pak se všemi vydal jeden quest vyzkoušet na vlastní kůži... celý článek

Poslední komentáře