Fórum internetové bezpečnosti a transformace vzdělávání v Evropě

Tisk

hambTTTNa konci listopadu jsem měl možnost zúčastnit se setkání evropských učitelů v Bruselu. Toto setkání mělo dvě části. První část byla zaměřena na současnou pozici evropského vzdělávání a pozici jednotlivých evropských států. Nebudu psát, jak si která země stojí, ale zmíním společný problém – nízká úroveň digitální gramotnosti. Digitální gramotností se označuje souhrn dovedností, které nám umožňují bezpečně používat digitální technologie a zároveň jim rozumět a využívat je ve svůj prospěch a ke zlepšení kvality života.

Situace v Evropě je taková, že digitální velmoci Finsko, Švédsko, Dánsko a Norsko se ocitly v izolaci a nemají již s kým efektivně spolupracovat, jelikož ostatní evropské země nedosahují digitální úrovně potřebné k efektivní mezinárodní spolupráci. V České republice tomu není jinak. České základní školy nemají jasno v tom, jak k rozvoji digitální gramotnosti přistupovat, jaké metody a organizaci výuky zvolit, aby docházelo ke zvyšování této gramotnosti u žáků základních škol. Jednou z cest je nové pojetí výuky informatiky. Většina evropských států již tak učinila a aby byla tato změna efektivní, je důležité její legislativní ukotvení. Příkladem nám může být Štátný vzdělávací program Slovenské republiky. Informatika je na Slovensku vyučována jednu hodinu týdně od 3. do 8. ročníku oproti jedné hodině na prvním a jedné hodině na druhém stupni základních škol v České republice. Již na prvním stupni základní školy nalezneme na Slovensku v obsahu učiva algoritmizaci a programování, kde se žáci učí algoritmickému řešení problému, vytváří návody a jednoduché programy.

Základní škola v Teplicích nad Metují se snaží tento deficit minimalizovat právě novým pojetím vyučování předmětu informatika. Tento předmět je na naší základní škole vyučován ve třech úrovních. První úroveň obsahuje standardní učivo předmětu informatika jako jsou klasické programy, technologie atd. Druhá úroveň se již věnuje programování a programovatelným technologiím, rozvoji algoritmického a informatického myšlení a v poslední úrovni je věnován prostor dosud stále podceňované prevenci bezpečného používání internetu a moderních technologií. Jakkoliv se může jevit tento model optimální, není tomu tak. Je nutné neustále hledat cesty a metody v gigantickém světě moderních digitálních technologií a doufat, že se na tuto cestu bude přidávat více a více vzdělávacích subjektů, ve kterých je důležité se této oblasti věnovat.

K propagaci těchto principů jsme na základní škole v Teplicích nad Metují založili Klub aktivních učitelů, prostřednictvím kterého bychom rádi šířili tyto informace i za hranice naší školy. Rádi bychom vyzvali ostatní základní školy v regionu ke spolupráci nebo alespoň, jakkoli toto slovo nerad používám, k diskuzi nad těmito současnými tématy. V současnosti se jako dobrý příklad jeví naše spolupráce se základní školou v Polici nad Metují. Spolupráce probíhá v oblasti prevence rizikového užívání internetu a moderních digitálních technologií, kdy jsme již jako Klub aktivních ve vzdělávání uskutečnili jednu přednášku na téma Aktuální hrozby digitální doby pro rodiče žáků základní školy v Polici nad Metují. Spolupráce probíhá také na úrovni peer to peer učení, kdy zveme žáky se svými učiteli z okolních škol na naši půdu, kde naši žáci mají připravený program pro ostatní žáky, zejména z oblasti programování a badatelské výuky. Při této interakci mezi žáky dohází k vrstevnickému učení a také k nejefektivnějšímu rozvoji měkkých kompetencí – komunikace, kooperace, týmové řešení problémů, schopnost prosadit svůj nápad a naopak. Naším cílem je tyto formy spolupráce nadále udržet a rozvinout i na další základní školy v našem regionu.

Jsem přesvědčený, že pokud se podaří zapojit více škol do této iniciativy, pomůže to minimálně regionálnímu (myšleno okres Náchod) školství a zmenší se tak prostor pro ostatní subjekty, které se přiživují na nedobré situaci českého státního školství.

Na závěr zmíním společnou myšlenku bruselského grémia pedagogů, kteří společně vyzývají občany Evropy k bezpečnému užívání internetu a všech technologií a k postupnému získávání důvěry v ně.

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek