Broumovsko

Neděle 7.červen 2020

Poslední aktualizace 5.06.2020 05:54

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Karel Výravský: "Gymnázium Broumov je perspektivní školou."

Karel Výravský: "Gymnázium Broumov je perspektivní školou."

Email Tisk PDF

sk2"Gymnázium Broumov je perspektivní školou," tvrdí v rozhovoru ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.

Naposledy jsme spolu hovořili v roce 2012. Co se od té doby událo na broumovském gymnáziu?

Uplynulé dva roky nebyly pro školu jednoduché. Ve školním roce 2011/2012 se nepodařilo otevřít třídu čtyřletého gymnázia a v následujícím školním roce 2012/2013 nastoupilo do prvního ročníku čtyřletého gymnázia pouze 11 žáků, takže během dvou let se snížil počet tříd školy z 12 na 11 a počet žáků klesl z 350 na 300. Pro školu sice není 300 žáků ještě kritickým počtem, ten začíná na 250 žácích, kdy je již problémem ekonomické fungování školy. Přesto jsme na vzniklou situaci museli reagovat.

A jak?

V ekonomické oblasti jsme snížili počet odučených hodin a následně i stav zaměstnanců, abychom udrželi úroveň odměňování. Dále jsme ve spolupráci se zřizovatelem školy, jímž je Královéhradecký kraj, za pomoci města Broumova a Nadačního fondu Gymnázia v Broumově a s využitím peněz z evropských fondů zlepšili technický stav budovy, zkvalitnili jsme materiálně-technické zázemí pro výuku a výrazně jsme vylepšili vnitřní prostředí školy. Také jsme změnili koncepční záměry školy.

Můžete to upřesnit?

Pro udržení ekonomického chodu potřebuje škola přibližně 12 milionů korun ročně na mzdy zaměstnanců. Tyto peníze přiděluje prostřednictvím krajských úřadů stát normativní metodou, tedy na žáka. Snižuje-li se počet žáků školy, klesá i objem finančních prostředků na mzdy. Jedinou cestou, jak se s tím vyrovnat, je snížit počet odučených hodin a počet zaměstnanců. Vypadá to jednoduše, ale snižování počtu odučených hodin znamená rušení půlených hodin a snižování počtu volitelných předmětů pro žáky, což se může negativně projevit na kvalitě výuky. Po dohodě s vyučujícími jsme šli cestou omezení půlených hodin, ale neomezovali jsme volitelné předměty, protože ty jsou pro žáky velmi důležité k jejich profilaci, k přípravě na maturitní zkoušku a ke studiu na vysoké škole.

Druhou součástí ekonomiky školy jsou prostředky na provoz školy, jako je například topení, elektřina, voda a běžná údržba. Na provoz potřebuje škola zhruba 2 miliony ročně. Tyto peníze dává zřizovatel školy a nejsou přímo závislé na počtu žáků, takže v této oblasti škola větší problémy nepociťuje. Naopak je třeba konstatovat, že zřizovatel se chová ke škole vstřícně a kromě financování běžného provozu školy zajišťuje také mimořádné dotace na zlepšení technického stavu budovy. Budova školy je totiž 100 let stará a některé věci prostě již přestaly sloužit. Zvláště špatný byl stav základových izolací budovy, což vedlo ke vzlínání vlhkosti do vnitřních prostor školy a k tvorbě plísní. V roce 2014 jsme ukončili poslední etapu oprav izolací, díky čemuž se zlepšilo vnitřní prostředí školy. Zřizovatel do oprav izolací investoval několik milionů korun. Velkou investiční akcí byla také rekonstrukce sociálního zařízení školy v roce 2012, jejímž výsledkem je moderní sociální zařízení odpovídající všem hygienickým normám, a to včetně WC pro invalidy. Rekonstrukce stála 5 milionů korun a jednou třetinou se na ní podílelo město Broumov. Na rok 2015 a 2016 se chystají další velké investiční akce: oprava a výměna oken, částečné zateplení budovy a stavba výtahu pro tělesně postižené.

Jak se tyto akce dotýkají zaměstnanců a žáků školy?

Možná si to někteří ani neuvědomují, ale všechno to přispívá ke zkvalitnění vnitřního prostředí školy. Abychom měli celkově kvalitní a zdravé psychosociální klima školy, musíme se zde v prvé řadě cítit "fyzicky" dobře, což současné vnitřní prostředí školy určitě umožňuje.

A jaké jsou podmínky přímo pro výuku?

Jednoznačně velmi dobré. Všechny prostory školy jsou v počítačové síti. V každé učebně je počítač s přístupem na internet a s dataprojektorem. Hodně se nám osvědčují interaktivní tabule, kterých má škola již osm. Máme dvě učebny ICT, žáci mají volný přístup na internet, a to zvláště přes wi-fi. Žáci a učitelé mohou sdílet studijní materiály na školním webovém úložišti, všichni mají k dispozici centrální tiskárnu s kopírkou a skenerem. Škola má dostatek učebních materiálů a běžných učebních pomůcek.

Před chvílí jste naznačil změnu koncepce školy - co se může měnit na koncepci rozvoje gymnázia?

Koncepce školy prošla v posledních třech letech dramatickými změnami. Již zmiňovanému poklesu žáků jsme se po dohodě se zřizovatelem pokusili čelit zřízením nové součásti školy - SOŠ a v jejím rámci zavedením nového studijního oboru sociální činnost - pečovatelství, který se nám zdál pro Broumovsko perspektivní. Tuto koncepční změnu jsme připravovali skoro dva roky. MŠMT ale žádost v lednu 2014 zamítlo s tím, že jako kompenzaci za zřízení nového oboru je nutno utlumit nějaký stávající obor. Po dohodě se všemi sociálními partnery jsme dospěli k závěru, že utlumit jeden z oborů gymnázia za zřízení sociální činnosti je riskantní, a škola se opět soustředila na obory gymnaziální.

Je to ale rozumné, když jak říkáte, je do gymnaziálních oborů málo uchazečů?

Nedostatek uchazečů je do všech středoškolských oborů. Není to ale vinou středních škol, prostě je málo žáků v devátých třídách základních škol. Např. v Královéhradeckém kraji vychází z 9. tříd základních škol necelých 5 tisíc žáků, ale volných míst na středních školách je skoro 10 tisíc. Počet vycházejících žáků začne stoupat v roce 2017 a kulminovat bude v roce 2023, kdy bude v Královéhradeckém kraji vycházet 6 500 žáků, což je vzhledem k počtu volných míst na středních školách stále málo. Takže ani nový obor pečovatelství by nám automaticky nezajistil příliv žáků.

Takže co s tím?

Vsadili jsme vše na jednu kartu. Budeme dělat to, co nejlíp umíme a v čem má škola velké tradice - udržovat a rozvíjet naše broumovské gymnázium a jeho všeobecně vzdělávací charakter tak, aby to vyhovovalo co největšímu počtu žáků základních škol Broumovska. Škola se tak pro ně chce stát "otevřenou" (jak lze číst v názvu školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium) a splnit každému alespoň část představ o jeho dalším osobně vzdělávacím rozvoji. Škola však chce být "otevřenou" i pro všechny další zájemce o různé vzdělávací aktivity, neboť si uvědomuje, že je poslední středoškolskou vzdělávací institucí v Broumově. Všestrannou péčí o žáky-klienty chceme během jejich studia ve vyšším gymnáziu dosáhnout toho, aby školu přijali za svou. Tedy aby se ze školy pro ně "otevřené" stala škola "jejich" - proto název školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium "Moje škola".

V rámci všeobecného zaměření budeme i nadále klást důraz na výuku cizích jazyků, matematiky a na výuku informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě podporujeme přírodovědně a technicky orientované žáky.

Hlavními cíli výuky jsou podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Prioritou je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli. Profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy. Školní vzdělávací program nenabízí různá konkrétní zaměření, ale individuální přístup a řešení problémů podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Možnost větší profilace žáka nastává od úrovně třetího ročníku zařazením tří dvouhodinových volitelných předmětů do školního učebního plánu a vytvořením co nejširší nabídky těchto předmětů. Hlavním cílem školy je motivovat žáky ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu je připravit.

Škola se chce dále prezentovat jako škola zdravá. Získali jsme zařazení do Sítě škol podporujících zdraví a v roce 2014 jsme toto zařazení obhájili. V tomto programu se nejedná jen o péči o zdraví jakožto prevenci nemocí, ale jde o komplexní pohled na zdraví člověka, o zdravý životní styl, o pohodu prostředí, zdravé učení atp. Z obecné charakteristiky gymnaziálního vzdělávání vyplývá jistá akademičnost a s tím spojená náročnost tohoto typu vzdělávání - je náročné pro psychiku žáků i učitelů, je náporem na duši, což může ohrožovat i tělo. Škola proto dlouhodobě hledá možnosti kompenzace těchto rizik a program zdravých škol takové kompenzace nabízí.

Máte již nějaké konkrétní výsledky této strategie?

Od školního roku 2013/2014 již počet žáků školy neklesá, takže dva školní roky máme stabilní počet žáků tři sta, při jedenácti třídách. Naplníme-li pro další školní rok třídu primu i 1.A, stoupne počet tříd na 12, protože letos končí jen jedna třída. Mírně stoupne i počet žáků a na tradičních 350 bychom se mohli dostat za dva roky, až skončí studium současná třída 3.A, kde je pouze 11 žáků.

Jsem v tomto směru optimistický, neboť Gymnázium v Broumově stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, učitelé, žáci a evaluace. Každá škola totiž pro dobré fungování potřebuje výborné materiální zázemí, skvělé učitele, kvalitní žáky a sebereflexi. A to vše broumovské gymnázium má.

Je sice zřejmé, že riziko nedostatku žáků vzhledem k demografickému vývoji společnosti a vzhledem k převisu nabídky volných míst na středních školách asi nikdy nezmizí, ale nebojím se říci, že Gymnázium Broumov se umí s těmito riziky vypořádat a že jsme škola stabilní a pro svůj region perspektivní.

Co v poslední době považujete za největší úspěchy školy?

Rozšíření nabídky cizích jazyků a výsledky komplexní inspekce. Na gymnáziu musí každý žák studovat dva cizí jazyky. Hlavním jazykem je angličtina a jako druhý povinně volitelný předmět nabízíme němčinu a ruštinu. Dlouhodobě usilujeme o větší nabídku druhého jazyka, ale na malé škole to představuje značné personální problémy. Několik let jsme vyučovali francouzštinu, ale právě z personálních důvodů jsme její výuku museli ukončit. Vloni na podzim se podařilo zahájit výuku španělštiny, zatím jako kroužek. Zatím je o něj velký zájem, a pokud bude trvat, uvažujeme o zařazení španělštiny do školního vzdělávacího programu na úrovni nepovinného předmětu.

V říjnu 2014 proběhla ve škole třídenní komplexní inspekce, která se opakuje jednou za čtyři roky, a která důkladně zhodnotí školu po všech stránkách. Inspektoři České školní inspekce hodnotili podmínky pro vzdělávání, jeho průběh a výsledky a ve všech oblastech konstatovali velmi dobrou úroveň. Některé činnosti školy byly hodnoceny jako nadstandardní či jako příklad dobré praxe. Inspekce neshledala ve škole slabé stránky a doporučila pokračovat v nastavených procesech řízení školy.

Cituji závěr inspekční zprávy: "K silným stránkám patří školní klima. Tolerantní, ale důsledný přístup pedagogů k žákům a klidná atmosféra přispívají k dobrému klimatu ve škole. Bohatá nabídka volitelných předmětů doplněná řadou dalších vzdělávacích aktivit umožňuje žákům se dostatečně profilovat. Velmi kladně je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v sociálních projektech. Řízení všech procesů je plánovité a koordinované, organizační struktura managementu školy velmi dobře odráží její aktuální potřeby. Plánování školy je systematické a vytváří reálný rámec pro dlouhodobou perspektivu a úspěšné naplňování vzdělávacích cílů. Celkové řízení školy a partnerská spolupráce jsou příkladem dobré praxe. Nově byla označena jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se sociálními partnery, práce s výsledky vzdělávání žáků a organizace vzdělávání."

Když byste měl uvést hlavní přednost školy pro uchazeče o studium, co byste vybral?

Řekl bych, že jsme škola rodinného typu. Poskytujeme sice náročné gymnaziální vzdělání, ale v klidné, nestresující atmosféře. Učitelé i žáci se vzájemně dobře znají, což je předpoklad důvěry a tolerance. Škola výrazně zohledňuje individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, problém žádného žáka nám není cizí, pokud on sám ho chce řešit. Nejde nám jen o učební výkon, ale také o kultivaci všeobecných lidských hodnot, která se jinde, než v příznivém psychosociálním klimatu rozvíjet nedají.

A vzkaz pro čtenáře na závěr?

Kdo jste ještě nebyli v naší škole, přijďte se podívat. Je to zážitek minimálně architektonický, ale možná nasajete i něco ze skvělé atmosféry naší školy. Absolventi, přijďte na oslavy 70. výročí založení českého gymnázia v Broumově. Budete překvapeni, jak se škola změnila od dob Vašich studií.

Děkuji sociálním partnerům za spolupráci a podporu školy a zvláště děkuji učitelům, zaměstnancům a žákům za každodenní práci pro školu, kterou přispívají k jejímu rozvoji a k šíření dobrého jména Gymnázia v Broumově.

Články k tématu: Jak se žije na broumovském gymnáziu - rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským (1. část)

Jak se žije na broumovském gymnáziu - rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským (2. část)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Benefiční online koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera vynesl přes půl milionu korun na podporu místní kultury

Benefiční online koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera vynesl přes půl milionu korun na podporu místní kultury

Nevšední online benefiční koncert P.S. ONLINE spojil nadšence s profesionály, 31. května 2020 společ...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 5. do 7. června

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 5. do 7. června

Vernisáže výstav, divadlo, kino pro děti, koncert či mykologická akce. To jsou tipy na akce, které s...

Golf je zábava pro celou rodinu

Golf je zábava pro celou rodinu

Začnu i tento díl golfovým slovníkem.

"Všechno je jinak."

"Všechno je jinak."

Znáte ten židovský vtip o rabínovi na smrtelné posteli? Jeho svatost a učenost byla věhlasná, a tak ...

Návrat do Edenu

Návrat do Edenu

"Ten, kdo má obavy o své zdraví, nechť raději zůstane doma, aby nevymrzoval. Já na tento blázinec má...

Doporučujeme

Benefiční koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera – P. S. ONLINE

Police Symphony Orchestra galakoncert foto Tomáš Hejzlar 6537 nahled

Mladí hudební nadšenci z Police Symphony Orchestra často a rádi pořádají koncerty pro dobrou věc. Během deseti let existence orchestru na dobročinné účely věnovali téměř 1,2 milionu korun a s neslábnoucí energií hodlají pokračovat i nyní. V neděli 31. května od 20 hodin odehrají speciální benefiční koncert P. S. ONLINE, oproti jiným online přenosům pojatý velmi netradičně - skloubí hudbu a pohyb s poetikou barokní perly broumovského výběžku... celý článek

 

Poslední komentáře