Broumovsko

Pondělí 3.srpen 2020

Poslední aktualizace 3.08.2020 09:43

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský: Nemám obavy o budoucnost školy

Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský: Nemám obavy o budoucnost školy

Email Tisk PDF

vyrŘeditel Gymnázia Broumov Karel Výravský po setkání se senátorem Lubomírem Francem odpověděl pro Naše Broumovsko na několik otázek. Obavy o budoucnost nemá, výsledky studentů jsou na velmi dobré úrovni, škola spolupracuje s regionálními firmami či udržuje partnerské vztahy se školami v zahraničí. Gymnázium se jeví jako ideální škola pro studium.

Výsledky maturitní zkoušky studentů Gymnázia v Broumově jsou v posledních letech vynikající. Takže spokojenost?

Opravdu velká spokojenost. Jedním z cílů gymnaziálního studia je připravit žáky k vysokoškolskému studiu. A maturitní zkouška je odrazovým můstkem k tomu, aby se naši absolventi dostali i na prestižní vysoké školy. Od roku 2011 běží tzv. státní maturita. Jelikož je povinná pro všechny středoškoláky, poskytuje i dostatek informací pro srovnání výsledků jednotlivých škol. Základním ukazatelem je průměrná úspěšnost, což je podíl dosaženého počtu bodů z maximálního dosažitelného počtu bodů vynásobený stem. Běžný maturant v České republice dosahuje průměrné úspěšnosti 67. Běžný gymnazista má průměrnou úspěšnost 79. Průměrná úspěšnost absolventa Gymnázia v Broumově je také 79.

Vzhledem k regionálnímu charakteru naší školy je pro nás velkým úspěchem, že naši absolventi si v ničem nezadají s běžnými gymnazisty v republice. Tím spíše, že do školy podle výsledků povinných centrálních přijímacích zkoušek přicházejí uchazeči, kteří za průměrným uchazečem o gymnaziální studium v republice mírně zaostávají. Pokud je škola během jejich studia dokáže posunout do republikového gymnaziálního průměru, svědčí to nejenom o skvělé práci učitelů i samotných žáků, ale i o kvalitním materiálním zázemí školy a dobré vnitřní atmosféře.

Panují nějaké obavy o budoucnosti školy?

Ne. Gymnázium v Broumově totiž stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, učitelé, žáci a evaluace. Každá škola pro dobré fungování potřebuje dobré materiální zázemí, skvělé učitele, kvalitní žáky a sebereflexi. A to vše Gymnázium v Broumově má.

Takže i když nové vedení Královéhradeckého kraje velmi intenzivně připravuje optimalizaci sítě středních škol, jejíž součástí má být i rušení a slučování škol, pozice broumovského gymnázia je díky jeho výsledkům a také pro jeho regionální výlučnost velmi pevná. Že by se ho mohla dotknout optimalizace, je nepravděpodobné.

Gymnázium spolupracuje s významnými firmami regionu. Máte nějakou zpětnou vazbu? Pracuje už někdo z bývalých studentů u nějaké firmy či využívají současní studenti možnosti brigád?

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky regionu Broumovska za důležitou součást přípravy našich žáků pro budoucí vstup na trh práce.

Škola spolupracuje především s firmami sdruženými v Podnikatelském klubu Broumovska, který již více než deset let sdružuje ekonomicky aktivní lidi a organizace působící v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Protože si členové podnikatelského klubu uvědomují, že každá firma či podnikatel se účastní formování regionu, a to nejen svou vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit, mají zájem o spolupráci se školou. Absolventi Gymnázia Broumov jsou nadějí pro region i pro firmy zde působící, neboť patrně jen oni se po absolvování vysoké školy budou možná chtít do tohoto odlehlého regionu někdy vrátit.

S některými firmami máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty (např. Hobra Školník s.r.o.), s jinými spolupracujeme příležitostně (např. Bronas s.r.o.). Nejdůležitějším firemním partnerem Gymnázia Broumov je největší podnik Broumovska a největší zaměstnavatel regionu - Veba Broumov. Škola má s touto firmou podepsanou dohodu o spolupráci. Na jejím základě pak byla vytvořena koncepce spolupráce Veby s gymnáziem, žáci školy se s podnikem seznamují při hromadných i individuálních návštěvách a mohou zde konat brigády a stáže. Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou individuální práci s potenciálními zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a mohli zde podávat kvalitní pracovní výkony.

Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří vzejdou z řad studentů gymnázia. Firma získá kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou mít konkrétní uplatnění u perspektivního zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola "produkovala" vyučence či maturanty v konkrétních oborech, jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého všeobecného charakteru podporovat přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově vybavené), kteří se s podporou podniku Veba mohou orientovat na takové vysokoškolské obory, jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, textilní technologie, chemie.

V letošním roce jsme navázali spolupráci i s firmou mimo region Broumovska - Saar Gummi Czech s.r.o. z Červeného Kostelce. Zapojili jsme se do jejího projektu "T Generace - technici pro budoucnost", kterým firma Saar Gummi Czech zvyšuje motivací dětí a studentů k volbě technického vzdělání a profese. Za finanční podpory firmy začaly na naší škole pracovat dva technické kroužky - jeden pro žáky z nižšího gymnázia a jeden pro žáky z vyššího gymnázia.

Strategie školy v oblasti spolupráce s výrobními podniky regionu je jasná: propojit teorii s praxí, podpořit technicky a přírodovědně orientované žáky a přispět k trvale udržitelnému rozvoji Broumovska.

Naši absolventi pracují v podniku Veba, o ostatních podnicích nemám přesný přehled. Soukromé brigády našich studentů nesledujeme, ale nabízíme jim je.

Škola má partnerské vztahy se zahraničními školami. Se kterými?

Škola od roku 1990 spolupracuje s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr. Gymnázium Jana Nepomuckého je církevní gymnázium, které je přímým pokračovatelem tradic klášterního gymnázia v Broumově. Klášterní gymnázium bylo totiž do Rohru přesunuto po 2. světové válce v době odsunu Němců. Benediktinské kláštery v Rohru, v Břevnově a v Broumově úzce spolupracují a v rámci této spolupráce se odehrává i partnerství obou škol. Základem jsou výměnné pobyty studentů, při nichž se naši žáci rozvíjejí v němčině a v angličtině a poznávají německou kulturu a němečtí žáci obdivují přírodní krásy Broumovska. Během výměnných pobytů uskutečňujeme mnoho workshopů, výtvarných a hudebních projektů a sportovních a kulturních akcí. Realizujeme také výměnné pobytu učitelů.

Ve školním roce 2015/2016 jsme učinili první kontakt s gymnáziem v holandském městě Warffum a za dva roky jsme rozvinuli aktivní spolupráci. Již dvakrát jsme holandskou školu navštívili a dvakrát byli Holanďané v Broumově. Spolupráce se odehrává především formou společných žákovských projektů.

Příležitostně také spolupracujeme se školami v polském příhraničí, především se jedná o vědomostní a sportovní soutěže.

Jak jsou na tom studenti po opuštění školy jazykově? Domluví se třeba dvěma světovými jazyky?

Podpora jazykové výuky je jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy. Žák gymnázia musí povinně studovat dva světové jazyky. Za hlavní považujeme angličtinu. Ta je v učebním plánu dotována čtyřmi hodinami týdně po celou dobu studia. Naši žáci jsou schopni aktivní komunikace v anglickém jazyce. Škola na konci studia organizuje testování žáků v angličtině podle kritérií Evropské unie. Většina žáků opouští školu na úrovni B2, což je vyšší úroveň, než požaduje státní maturita.

Jako druhý cizí jazyk naši žáci studují ruštinu nebo němčinu. Tyto jazyky jsou dotovány třemi hodinami týdně po celou dobu studia. I ve druhém cizím jazyce jsou žáci schopni běžné komunikace.

Jako specifikum naší školy bych ještě připomněl, že u nás každý žák povinně dva roky studuje latinu, která je důležitá pro vysokoškolské studium mnoha přírodních i humanitních oborů.

Jak hodnotíte personální obsazení sboru? Kde vidíte jeho silné stránky a kde slabiny?

Personální obsazení sboru je velmi kvalitní. Ve škole pracuje 34 učitelů a učitelek a všichni jsou pro svou práci plně kvalifikováni a všichni učí aprobovaně. To znamená, že všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání učitelského směru a zároveň vyučují předměty, které vystudovali.

Velkou výhodou učitelského sboru je to, že většina jeho členů pochází z Broumova nebo tu dlouhodobě žije, mnozí jsou přímo absolventy naší školy. Mají tak ke škole nejenom pracovní vztahy, ale i osobní, více jim na škole záleží, jsou ochotni pro školu udělat víc, než by se očekávalo od běžného zaměstnance. Další předností sboru je nesporně odborná zdatnost a profesionalita v přístupu k žákům.

Jako ředitel musím řešit běžné problémy, jako jsou např. mateřské dovolené, za které je těžké sehnat takový zástup, aby kvalita výuky dočasně zastupovaného předmětu neklesla. Za největší problém však považuji, že se nedaří rozšířit nabídku výuky cizích jazyků. Mezi žáky by byl zájem o francouzštinu a zejména o španělštinu. Avšak pro výuku těchto jazyků se mi dlouhodobě nedaří sehnat kvalifikované a kvalitní vyučující.

Jak je na tom škola s výpočetní technikou?

Škola je vybavena tak, aby to odpovídalo potřebám výuky na gymnáziu. Máme dvě učebny ICT, ve všech učebnách školy je vždy počítač s přístupem na internet a s prezentační technikou (dataprojektor, interaktivní tabule), škola má centrální tiskárnu, kopírku a skener. Škola disponuje úložišti, kde mohou žáci mezi sebou nebo žáci s učiteli sdílet studijní materiály, v budově funguje wi-fi. Učitelé i žáci mají po přidělení přístupových práv možnost tuto techniku využívat. Škola využívá elektronickou třídní knihu, do které mají přes webovou aplikaci přístup rodiče, aby mohli kontrolovat přítomnost svého dítěte ve škole. Rodiče mají též přístup ke klasifikaci svých dětí.

Momentálně je mou prioritou posílení přístupu k internetu přes wi-fi tak, aby v každé učebně se současně mohlo k internetu připojit více žáků. To je podmínkou využívání metody BYOD (z anglického "Bring Your Own Device"), která znamená, že si žáci nosí svá vlastní "chytrá" zařízení (jako jsou notebooky, smartphony, wi-fi routery apod.) do školního prostředí a učitel je využívá při výuce. To sice zvyšuje tlak na informační bezpečnost, ale na druhou stranu může znamenat zvýšení atraktivity, produktivity a mobility výuky. Rozpočet na posílení wi-fi je asi dvě stě tisíc korun. Kdyby se našli sponzoři, bylo by to skvělé.

Do konce tohoto kalendářního roku ještě koupíme dvě 3D tiskárny, které už také pomalu patří ke standardní výbavě střední školy v oblasti ICT.

Co považujete za váš největší úspěch za dobu vašeho ředitelování?

Že jsme přestáli krizi s úbytkem žáků, když se před šesti lety nepodařilo založit třídu čtyřletého gymnázia. Počet žáků klesl pod 300, což už je ekonomický problém, a samozřejmě se to táhlo čtyři roky.  Museli jsme leccos ve své práci změnit, abychom pokles žáků zastavili. "Makali" na tom všichni - učitelé i tehdejší žáci. Dnes jsme z krize venku, máme stabilní počet žáků (330) a zájem o naši školu stoupá.

Každý rok pořádáte Den otevřených dveří. Letos se koná v sobotu 2. prosince od 9 hodin. Co se tam rodiče a především budoucí studenti dozvědí?

Za prvé si mohou prohlédnout celou školu, mohou nahlédnout do všech učeben od laboratoře chemie až po posilovnu. Ve většině učeben budou učitelé se svými žáky prezentovat výsledky své práce, mnohé činnosti budou interaktivní, takže se do nich mohou návštěvníci dne otevřených dveří zapojit.

Ve dvou učebnách (zvlášť pro studium víceleté a čtyřleté) se budou během dopoledne dávat informace o významu gymnaziálního studia (co všechno by měl uchazeč o gymnázium zvážit) a o podmínkách přijímacího řízení.

Den otevřených dveří je dobrou příležitostí k návštěvě školy i pro absolventy školy. Určitě není špatné nostalgicky zavzpomínat na školní léta a zároveň se podívat, co je ve škole nového.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Jabloň u Lidmanů z Machova soutěží o titul Strom roku

Jabloň u Lidmanů z Machova soutěží o titul Strom roku

Jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku České republiky 2020 je jabloň u Lidmanů, která roste ...

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic

Kandidátky pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje odevzdalo 12 politických stran, hnutí...

Radek Jakubský byl zvolen viceprezidentem Hospodářské komory ČR

Radek Jakubský byl zvolen viceprezidentem Hospodářské komory ČR

Podnikatelé z celé České republiky si 30. července v pražském O₂ universum zvolili nové vedení Hospo...

Hasiči zachránili v Broumovských stěnách psa

Hasiči zachránili v Broumovských stěnách psa

Profesionální hasiči ze stanice Broumov, lezecká skupina ze stanice v Náchodě – Velkém Poříčí a dobr...

MAS Broumovsko+ zajímá názor veřejnosti

MAS Broumovsko+ zajímá názor veřejnosti

V rámci regionu Broumovska působí tzv. místní akční skupina, konkrétně MAS Broumovsko+. Jedná se o s...

Doporučujeme

Rozhovor se Stanislavem Pitašem o akci Free World Broumov 2020

13346582 954272128004039 1456887943798586450 n 1

"Člověk musí být trochu šílený, aby mohly vznikat výjimečné věci."

V sobotu 5. září se bude v Broumově konat zcela unikátní akce. Pokud vše vyjde podle představ, mělo by se ten den na Mírovém náměstí sejít 160 hudebníků, aby si společně zahráli několik známých rockových šlágrů. Něco podobného nemá v České republice obdoby a Broumov se tak hlásí o jedinečné prvenství. Více o akci nám prozradí její organizátor, pan Stanislav Pitaš...celý článek

 

Poslední komentáře